Sacramenten

De Zeven Sacramenten

  • Doopsel
  • Communie
  • Vormsel
  • Biecht
  • Huwelijk
  • Priesterschap
  • Ziekenzalving

Doopsel

Het is het begin van een christelijke opvoeding waarvoor allereerst de ouders verantwoordelijk zijn. Voor concrete afspraken rond het doopsel kunt u terecht bij het parochiebureau.

Eerste Heilige Communie

De kinderen van groep 4 van de basisschool komen in aanmerking voor de eerste H. Communie, mits zij gedoopt zijn of alsnog het H. Doopsel van tevoren ontvangen. Het is het recht van de ouders om hun kind aan te melden voor dit gebeuren. De eerste H. Communie vindt plaats op Hemelvaartsdag en vindt plaats in de kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. De voorbereiding is in handen van de ouders, de school en de pastoor.

Vormsel

De kinderen van groep 8 van de basisschool komen in aanmerking voor het H. Vormsel. De ouders worden bij dit gebeuren betrokken. De catechese en de voorbereiding van de viering geschieden in overleg met de school, ouders en de pastoor.

Biecht

Boetevieringen vinden plaats vóór Kerstmis en Pasen. Gelegenheid tot privé-biecht is mogelijk na afspraak met de pastoor.

Huwelijk

Zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten in een van beide parochiekerken, dienen ruim zes weken van te voren zich te melden bij het parochiebureau. Met hen worden dan afspraken gemaakt voor de huwelijksmis en voorafgaande gesprekken met de pastoor.

Ziekenzalving

Indien mensen de ziekenzalving willen ontvangen, worden zij of de naaste familie verzocht -zo mogelijk tijdig- contact op te nemen met een van beide pastores of met het parochiebureau.